Điều khoản dịch vụ

Điều khoản dịch vụ

Xin vui lòng đọc các Điều khoản Dịch vụ một cách cẩn thận trước khi sử dụng website http://lynhuanapcaugiare.com/.

Truy cập của bạn và sử dụng các dịch vụ được điều kiện trên là bạn chấp nhận và tuân thủ
Điều khoản này. Các điều khoản này áp dụng cho tất cả du khách, người sử dụng và những người truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ.

Bằng việc truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ phần nào của các điều khoản sau đó bạn có thể không truy cập vào Dịch Vụ.

Điều khoản chấm dứt cho các trang web mà không có tài khoản. Nếu trang web của bạn hoặc ứng dụng di động cho phép người dùng đăng ký và có tài khoản, tạo Điều khoản Dịch vụ của mình.

Chấm dứt

Chúng tôi có thể chấm dứt hoặc đình chỉ quyền truy cập vào dịch vụ của chúng tôi ngay lập tức, mà không cần thông báo trước hoặc trách nhiệm pháp lý, vì bất cứ lí do gì, bao gồm nhưng không giới hạn nếu bạn vi phạm các Điều khoản.

Tất cả các quy định của các Điều khoản mà do bản chất của họ nên sự chấm dứt sẽ sống sót chấm dứt, bao gồm, nhưng không giới hạn, quy định quyền sở hữu, sự từ chối bảo hành, bồi thường và giới hạn trách nhiệm.

Liên kết Đến các trang Web khác

Dịch vụ của chúng tôi chứa các liên kết đến các trang web thứ 3 hoặc dịch vụ không được sở hữu hoặc kiểm soát bởi lynhuanapcaugiare.com.

Lynhuanapcaugiare.com không kiểm soát, và không chịu trách nhiệm, các nội dung, chính sách bảo mật, hoặc thực hành của bất kỳ trang web của bên thứ ba hoặc các dịch vụ. bạn thêm thừa nhận và đồng ý rằng chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm hoặc chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, đối với bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất nào do hoặc bị cáo buộc là do hoặc liên với việc sử dụng hoặc trông cậy vào bất cứ nội dung, hàng hóa hoặc dịch vụ hiện có trên hoặc thông qua bất kỳ như vậy các trang web hoặc dịch vụ.

Chúng tôi khuyên bạn nên đọc các điều khoản và điều kiện và chính sách quyền riêng tư của bất kỳ bên thứ 3 các trang web hoặc dịch vụ mà bạn truy cập.

Luật chi phối

Điều khoản này sẽ được điều chỉnh và hiểu theo luật pháp của Việt Nam, mà không liên quan đến mâu thuẫn với các quy định của pháp luật.

Thất bại của chúng tôi để thực thi bất kỳ quyền hoặc quy định của các Điều khoản này sẽ không được coi là sự khước từ các quyền đó. Nếu bất kỳ điều khoản của Điều khoản này bị coi là không hợp lệ hoặc không thể thực hiện bởi một tòa án, các quy định của các Điều khoản còn lại sẽ vẫn có hiệu lực.

Những điều khoản tạo thành toàn bộ thỏa thuận giữa chúng tôi về dịch vụ của chúng tôi, và bỏ và thay thế mọi thoả thuận trước chúng ta có thể có giữa chúng tôi liên quan đến Dịch vụ.

Thay đổi

Chúng tôi có quyền, theo quyết định của chúng tôi, để sửa đổi hoặc thay thế các điều khoản bất cứ lúc nào. Nếu một sửa đổi là tài liệu chúng tôi sẽ cố gắng cung cấp ít nhất 30 (thay đổi này) ngày thông báo trước khi đến bất kỳ mới điều kiện có hiệu lực. Cái gì tạo nên một sự thay đổi vật liệu sẽ được xác định theo quyết định của chúng tôi.

Bằng cách tiếp tục truy cập hoặc sử dụng dịch vụ của chúng tôi sau khi những sửa đổi có hiệu lực, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản sửa đổi. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản mới, hãy ngừng sử dụng Dịch vụ.

Liên hệ chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi về những điều khoản, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.